Pravidla Ekopubliky 2019

01.01.2019

Aktualizovaná pravidla Ekopubliky pro čtvrtý ročník Ceny za environmentální publicistiku 2019.  

Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, Kulturní noviny - vydavatelské a mediální družstvo, Nadace Veronica a Katedra environmentálních studií FSS MU v Brně

společně pořádají 4. ročník Ekopubliky - Ceny za environmentální publicistiku za rok 2019. Smyslem tohoto ocenění je

 • podpořit a zviditelnit tvorbu a publikování odborně i žurnalisticky kvalitních článků zaměřených na problematiku péče o životní prostředí a ochranu přírody zveřejněných ve všeobecně zaměřeném denním a týdenním tisku (kategorie A) a na stránkách relevantních webových zpravodajů nespecializovaných na environmentální a ochranářskou tematiku (kategorie B) v České republice;
 • ohodnotit přínos těchto článků pro environmentální osvětu široké veřejnosti;
 • povzbudit autory a autorky publikující v nespecializovaném tisku a nespecializovaných webových zpravodajích k jejich další žurnalistické aktivitě ve prospěch environmentální osvěty;
 • přitáhnout větší pozornost čtenářů k environmentální problematice popisované seriózními způsoby.

Cena se uděluje za česky psaný text publikovaný v roce 2019, který pojednává o environmentálních tématech týkajících se ČR, Evropy nebo zemí celého světa. Na cenu nelze nominovat rozhovory vzhledem k problematičnosti posuzování míry vkladu tazatele a tázaného. Kvalitní rozhovory však mohou být podle úvahy administrátorů a se souhlasem šéfredaktorů zveřejňovány na webu a facebooku Ekopubliky.

 • Nominovat na Ekopubliku 2019 může kdokoliv, autor/ka článku však nemůže nominovat sám/sama sebe. Přílohou každé řádně podané nominace článku z tisku musí být papírová nebo elektronická kopie (sken) nominovaného článku, ze které je zřejmé, kdy, kde a kým byl publiko- ván. Pro nominování článků ze zpravodajských webů platí, že
 • se jedná o internetové médium s denní či týdenní aktualizací, s kontaktovatelnou redakcí a vydavatelem, které se nespecializuje na environmentální a ochranářská témata;
 • nelze nominovat texty z osobních blogů ani z webů, které nemají zřetelně deklarovaného vydavatele;
 • autor textu musí být snadno dohledatelný a kontaktovatelný;
 • nominovaná verze článku (zaslaná v jednoduché textové kopii) musí být opatřena webovým odkazem a datem, k němuž byla kopie pořízena.

Bude-li řádně nominován článek z webu, který původně vyšel tiskem v deníku či týdeníku, bude zařazen do kategorie A, neboť webová podoba takového článku je považována za druhotnou.

 • Nominace je možné zasílat od 29. 2. 2020 třemi způsoby:
 • elektronicky prostřednictvím odkazu https://bit.ly/ekopublika_prihlaska,
 • na e-mailovou adresu jana.frodova@lipka.cz,
 • nebo na poštovní adresu Lipka, pracoviště Kamenná, Kamenná 20, 639 00 Brno.

Nominovány mohou být pouze články zveřejněné od 1. 1. do 31. 12. 2019. Uzávěrka nominací na Ekopubliku 2019 je 29. 2. 2020. Informace o Ekopublice jsou průběžně k dispozici na www.ekopublika.cz včetně formuláře pro nominování článků (viz výše).

O držiteli Ekopubliky za rok 2019 rozhodne odborná porota složená z environmentálně a mediálně zaměřených členů akademické obce, renomovaných publicistů, veřejných činitelů a pracovníků v environmentální výchově a osvětě. Odborná porota Ekopubliky je sestavena administrátory podle návrhů spoluvyhlašovatelů a po předchozí dohodě s nimi tak, aby v ní byly rovnoměrně zastoupeny relevantní odbornosti. Členem poroty nemůže být autor kteréhokoliv ze semifinálových článků (viz též dále).

Administrátoři Ekopubliky provedou z došlých nominací předvýběr deseti nejlepších textů z každé soutěžní kategorie, tj. v celkovém počtu dvaceti článků pro posouzení odbornou porotou a rozešlou je porotě do 30. dubna 2020. Těchto 20 článků je označováno jako semifinalisté. Jejich výběr je prováděn ze všech nominovaných článků (včetně článků vybraných administrátory prostřednictvím klíčových slov z ANOPRESSU) obdobným způsobem, jakým probíhá hodnocení článků odbornou porotou (viz bod 6). Poněvadž se jedná o nominace článků (nikoliv autorů), může se stát, že se jméno jednoho autora/autorky ocitne mezi semifinalisty víckrát.

Každý člen odborné poroty nejpozději do 30. června 2019 seřadí všechny semifinálové články (bez ohledu na to, zda byl článek uveřejněn v tisku - kategorie A, nebo ve webovém zpravodaji - kategorie B) do pořadí od 1. do 20. místa neděleně, tj. tak, aby každý článek měl své vlastní pořadí. Porotě je doporučeno (nikoliv vyžadováno) hodnotit články podle tří kritérií - kvalita textu po stránce pojetí tématu a stylistického zpracování (A), volba tématu z hlediska aktuálnosti, přínosnost objasnění a možností řešení určitého environmentálně společenského problému (B), odborná úroveň textu a patřičné začlenění popisovaného problému do širšího kontextu (C). Výsledek hodnocení odešlou porotci administrátorům Ekopubliky 2019, kteří prostým součtem umístění semifinálových článků stanovených všemi porotci vypočtou výsledné pořadí. V případě shodného umístění dvou či více článků bude jejich umístění stanoveno podle pořadí, které se v hodnoceních porotců vyskytuje u jednotlivých článků nejčastěji. Tyto tzv. modusy článků budou vzájemně porovnány a článek s nejnižším modusem se umístí nejvýše.

Celkovým vítězem Ekopubliky (tj. držitelem hlavní ceny, "Velké Ekopubliky") se stane autor článku s nejnižším součtem umístění ze všech 20 semifinalistů, který zároveň vyhraje svoji kategorii (tj. A nebo B). Autor článku nejlépe hodnoceného ve druhé kategorii se stane jejím vítězem a držitelem "Malé Ekopubliky". Autoři šesti nejlépe hodnocených článků (tzv. finalisté) budou pozváni ke slavnostnímu udílení Ekopubliky za rok 2019, které se uskuteční v rámci čtvrtého ročníku Národní konference EVVO a ekologického poradenství souběžně s Mezinárod-ním filmovým festivalem Ekofilm na podzim roku 2020 v Brně.

Autoři či autorky článků oceněných "Velkou Ekopublikou" a "Malou Ekopublikou" získávají originální keramické dílo, popř. i finanční odměnu. Všech šest finalistů bude odměněno pamětními listy a drobnými dárky od všech spoluorganizátorů. Vítězové se nemohou stát držiteli Malé či Velké Ekopubliky opakovaně. Vítězům je nabídnuto členství v odborné porotě a o jejich nových článcích mohou být zveřejňovány informace na webu Ekopubliky za podmínky souhlasu příslušných šéfredaktorů.