Pravidla Ekopubliky 2022

29.04.2022

Aktualizovaná pravidla Ekopubliky pro šestý ročník Ceny za environmentální publicistiku 2022.  

Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, Kulturní noviny - vydavatelské a mediální družstvo, Nadace Veronica a Katedra environmentálních studií FSS MU v Brně společně pořádají 7. ročník Ekopubliky - Ceny za environmentální publicistiku za rok 2022.

 • Smyslem tohoto ocenění je
 • podpořit a zviditelnit tvorbu a publikování odborně i žurnalisticky kvalitních článků s tematikou péče o životní prostředí a ochrany přírody zveřejněných ve všeobecně zaměřeném denním, týdenním a měsíčním tisku a na stránkách relevantních webových zpravodajů rovněž nespecializovaných na environmentální a ochranářskou problematiku publikovaných v České republice;
 • ohodnotit přínos těchto článků pro environmentální osvětu široké veřejnosti;
 • povzbudit autory a autorky publikující v nespecializovaném tisku a nespecializovaných webových zpravodajích k jejich další žurnalistické aktivitě ve prospěch environmentální osvěty;
 • přitáhnout větší pozornost čtenářů k environmentální problematice popisované seriózními způsoby.

Cena se uděluje za česky psaný text publikovaný v roce 2022, který pojednává o environmentálních tématech týkajících se ČR, Evropy nebo celého světa. Na cenu nelze nominovat rozhovory vzhledem k problematičnosti posuzování míry vkladu tazatele a tázaného. Kvalitní rozhovory však mohou být podle úvahy administrátorů a se souhlasem šéfredaktorů zveřejňovány na webu a facebooku Ekopubliky.

 • Nominovat na Ekopubliku 2022 může kdokoliv včetně členek a členů odborné poroty, autor/autorka článku však nemůže nominovat sám/sama sebe. Nominace jsou podávány prostřednictvím elektronické přihlášky na webu Ekopubliky (https://ekopublika.webnode.cz/prihlaska/).

(2a) Přílohou každé řádně podané nominace článku z tisku musí být sken nominovaného článku, ze kterho je zřejmé, kdy, kde a kým byl článek publikován, tj. nikoliv odkaz na jeho případnou elektronickou podobu (viz též odst. 2c).

(2b) Pro nominování článků ze zpravodajských webů platí, že

 • se jedná o internetové médium s denní či týdenní aktualizací, s kontaktovatelnou redakcí a vydavatelem, které se nespecializuje na environmentální a ochranářská témata;
 • nelze nominovat texty z osobních blogů ani z webů, které nemají zřetelně deklarovaného vydavatele;
 • autor textu musí být snadno dohledatelný a kontaktovatelný;
 • v nominaci je zapotřebí uvést přímý odkaz (link) na nominovaný článek.

(2c) Vzhledem ke skutečnosti, že webové verze článků se v některých případech částečně odlišují od jejich podoby vyšlé tiskem, bude v případě souběžné nominace obou podob článku posuzována v předvýběru (čl. 5) ta verze, kterou administrátoři vyhodnotí jako zdařilejší.

 • Nominace na Ekopubliku za rok 2022 je možné zasílat od 31. 1. 2023 elektronicky prostřednictvím odkazu https://ekopublika.webnode.cz/prihlaska/, popř. na e-mailovou adresu jana.frodova@lipka.cz.

Nominovány mohou být pouze články zveřejněné od 1. 1. do 31. 12. 2022. Uzávěrka nominací na Ekopubliku 2022 je stanovena na 15. 1. 2023. Další informace o Ekopublice jsou průběžně k dispozici na www.ekopublika.cz včetně formuláře pro nominování článků (viz výše).

(4) O držiteli Ekopubliky za rok 2022 rozhodne odborná porota složená z environmentálně a mediálně zaměřených osobností z akademické obce, renomovaných publicistek a publicistů i významných činitelů z oblasti environmentální výchovy, vzdělávání, osvěty a ochrany přírody. Odborná porota Ekopubliky je sestavena administrátory podle návrhů spoluvyhlašovatelů a po předchozí dohodě s nimi tak, aby v ní byly rovnoměrně zastoupeny relevantní odbornosti. Roli člena poroty nemůže zastávat autor či autorka kteréhokoliv ze semifinálových článků.

(5) Administrátoři Ekopubliky provedou z došlých nominací předvýběr dvaceti nejlepších textů pro posouzení odbornou porotou a rozešlou je porotě do 30. dubna 2023. Těchto 20 článků je označováno jako semifinalisté. Jejich výběr je prováděn ze všech nominovaných článků (včetně článků vybraných administrátory prostřednictvím klíčových slov z ANOPRESSU) a probíhá obdobným způsobem jako hodnocení článků odbornou porotou (viz bod 6). Poněvadž se jedná o nominace článků (nikoliv autorů), může se stát, že se jméno jednoho autora/autorky ocitne mezi semifinalisty dvakrát (nikoliv však vícekrát). Články vítězů Ekopubliky z předchozích ročníků nemohou být do semifinále zařazeny, neboť Ekopubliku nelze získat opakovaně.

(6) Každý člen odborné poroty seřadí všechny semifinálové články do pořadí od 1. do 20. místa neděleně, tj. tak, aby každý článek měl své vlastní pořadí. Porotě je doporučeno (nikoliv však po ní vyžadováno) hodnotit články podle tří kritérií s možností stanovit si bodová rozpětí podle vlastní úvahy:

A) volba tématu z hlediska jeho závažnosti, aktuálnosti a přínosu k řešení problému;

B) odborná správnost, popř. fundované začlenění problému do širšího environmentálního, sociálního a ekonomického kontextu;

C) stylistické zpracování, srozumitelnost a apelativnost textu, přístupnost a předpokládaný dopad na zvýšení informovanosti "obyčejného čtenáře".

Výsledek hodnocení odešlou porotci administrátorům Ekopubliky 2022 nejpozději do 30. 6. 2023. Administrátoři následně vypočtou výsledné pořadí součtem umístění semifinálových článků stanovených všemi porotci. V případě shodného umístění dvou či více článků bude jejich umístění stanoveno podle pořadí, které se v hodnoceních porotců vyskytuje u jednotlivých článků nejčastěji. Tyto tzv. modusy článků budou vzájemně porovnány a článek s nejnižším modusem se umístí nejvýše.

(7) Celkovým vítězem Ekopubliky se stane autor/ka článku s nejnižším součtem umístění ze všech 20 semifinalistů. Autoři/autorky/autorské dvojice šesti nejlépe hodnocených článků (tzv. finalisté) budou pozváni ke slavnostnímu udílení Ekopubliky za rok 2022, které se uskuteční v rámci šestého ročníku Národní konference EVVO a ekologického poradenství na podzim roku 2023 v Brně.

(8) Vítěz/vítězka/vítězná dvojice získá originální keramické dílo, popř. i finanční odměnu. Všech šest finalistů bude odměněno pamětními listy a drobnými dárky od všech spoluorganizátorů. Vítězce či vítězi je nabídnuto členství v odborné porotě, informace o jejich nových článcích mohou být zveřejňovány na webu Ekopubliky.