Pravidla Ekopubliky 2018

01.01.2019

Aktualizovaná pravidla Ekopubliky pro třetí ročník Ceny za environmentální publicistiku 2018.  

Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, Kulturní noviny - vydavatelské a mediální družstvo, Nadace Veronica a Katedra environmentálních studií FSS MU v Brně společně pořádají 3. ročník Ekopubliky - Ceny za environmentální publicistiku za rok 2018. Smyslem tohoto ocenění je

 • podpořit a zviditelnit tvorbu a publikování odborně i žurnalisticky kvalitních článků zaměřených na problematiku péče o životní prostředí a ochranu přírody zveřejněných v denním a týdenním tisku (kategorie A) a na stránkách relevantních webových zpravodajů (kategorie B) v České republice;
 • ohodnotit přínos těchto článků pro environmentální osvětu široké veřejnosti;
 • povzbudit autorky a autory publikující v nespecializovaném tisku a webových zpravodajích k jejich další žurnalistické aktivitě ve prospěch environmentální osvěty;

 • přitáhnout větší pozornost čtenářů k environmentální problematice popisované seriózními způsoby.

Cena se uděluje za česky psaný text publikovaný v roce 2018, který pojednává o environmentálních tématech týkajících se ČR, Evropy nebo zemí celého světa.

Nominovat článek na Ekopubliku 2018 může kterýkoliv občan České republiky, autor/ka článku však nemůže nominovat sám/sama sebe. Přílohou každé řádně podané nominace článku z tisku musí být papírová nebo elektronická kopie (sken) nominovaného článku, ze které je zřejmé, kdy, kde a kým byl publikován. Pro nominování článků ze zpravodajských webů platí, že

 • se jedná o internetové médium s denní či týdenní aktualizací, s kontaktovatelnou redakcí a vydavatelem, které se nespecializuje na environmentální a ochranářská témata
 • nelze nominovat texty z osobních, skupinových blogů ani z webů, které nemají zřetelně deklarovaného vydavatele;
 • autor textu musí být snadno dohledatelný a kontaktovatelný;
 • nominovaná verze článku (zaslaná v jednoduché textové kopii) musí být opatřena webovým odkazem a datem, k němuž byla kopie pořízena.

Bude-li řádně nominován článek z webu, který však původně vyšel tiskem v deníku či týdeníku, bude zařazen do kategorie A, poněvadž k jeho prvotnímu uveřejnění došlo v tisku a webová podoba článku je v takovém případě považována za druhotnou.

Nominace je možné zasílat třemi způsoby:

 • elektronicky prostřednictvím odkazu https://bit.ly/ekopublika_prihlaska;
 • na e-mailovou adresu jana.frodova@lipka.cz;
 • na poštovní adresu Lipka, pracoviště Kamenná, Kamenná 20, 639 00 Brno.

Nominovány mohou být pouze články zveřejněné od 1. 1. do 31. 12. 2018. Uzávěrka nominací na Ekopubliku 2017 je 31. 3. 2019.

Informace o Ekopublice jsou průběžně k dispozici na www.ekopublika.cz včetně formuláře pro nominování článků (viz výše).

O držiteli Ekopubliky za rok 2018 rozhodne odborná porota složená z environmentálně a mediálně zaměřených členů akademické obce, renomovaných publicistů, veřejných činitelů a pracovníků v environmentální výchově a osvětě. Odborná poroau Ekopubliky 2018 je sestavena administrátory podle návrhů spoluvyhlašovatelů a po předchozí dohodě s nimi. Členem poroty nemůže být autor kteréhokoliv ze semifinálových nominovaných článků (viz též dále).

Administrátoři ankety ve spolupráci se spoluorganizátory Ekopubliky 2018 provedou z došlých nominací předvýběr deseti nejlepších textů z každé z obou soutěžních kategorí, tj. v celkovém počtu dvaceti článků pro posouzení odbornou porotou (tzv. semifinalisté).

Každý člen odborné poroty seřadí všechny hodnocené články do pořadí od 1. do 20. místa bez ohledu na kategorie a výsledek odešle administrátorům Ekopubliky 2018, kteří prostým součtem umístění finalistů stanovených všemi porotci vypočtou výsledné pořadí. V případě shodného umístění dvou a více článků bude o jejich pořadí rozhodnuto losem.

Celkovým vítězem Ekopubliky (tj. držitelem hlavní ceny, "Velké Ekopubliky") se stane článek s nejnižším součtem umístění ze všech 20 finalistů, který současně vyhraje svoji kategorii (tj. A nebo B). Článek nejlépe hodnocený ve druhé kategorii se stane jejím vítězem a držitelem "Malé Ekopubliky". Autoři šesti nejlépe hodnocených článků (tzv. finalisté) budou pozváni ke slavnostnímu udílení Ekopubliky za rok 2018, které se uskuteční v rámci třetího ročníku Národní konference EVVO a ekologického poradenství souběžně s Mezinárodním filmovým festivalem Ekofilm na podzim roku 2019 v Brně.

Autoři či autorky článků oceněných "velkou Ekopublikou" a "malou Ekopublikou" získávají originální keramické dílo, popř. i finanční odměnu. Všech šest finalistů bude odměněno pamětními listy a drobnými dárky od všech spoluorganizátorů.

Vítězové se nemohou stát držiteli Malé či Velké Ekopubliky opakovaně. Je jim nabídnuto členství v odborné porotě a o jejich nových článcích mohou být zveřejňovány informace na webu Ekopubliky.